Zarząd planuje zwołać  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w miesiącu kwietniu. Porządek obrad zostanie podany w zawiadomieniu o zwołaniu WZA. Wszystkie zapytania akcjonariuszy dotyczące WZA prosimy kierować na adres: sekretariat@excellent.com.pl